Các chủ đề liên quan: hopdongbaohiem

Áp dụng công nghệ vào hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm điện tử có chữ ký điện tử mang đầy đủ giá trị pháp lý như hợp đồng in và đóng dấu truyền thống.

(Tiếng Việt) Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật về chữ ký số tại Việt Nam

  • (Tiếng Việt) Dễ dàng tích hợp chữ ký số CA Cloud
  • (Tiếng Việt) Đáp ứng mọi thiết bị USB Token
  • (Tiếng Việt) Thiết kế theo quy định pháp lý